VOORWAARDEN

1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en wijzigingen.

Telkens wanneer u deze website gebruikt of toegang tot deze website start, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en eventuele toekomstige wijzigingen die van tijd tot tijd plaatsvinden met of zonder kennisgeving. Bovendien, als u een bepaalde service op of via deze website gebruikt, bent u onderworpen aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op die services en deze zullen door middel van verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden worden opgenomen.

2. Onze service.

Onze website en diensten worden aan u en via onze website geleverd "AS IS". U stemt ermee in dat de eigenaren van deze website zich het recht voorbehouden en op elk moment en zonder kennisgeving en enige aansprakelijkheid jegens u deze website en zijn diensten kunnen wijzigen of beëindigen of de verstrekte gegevens tijdelijk of permanent kunnen verwijderen. We zijn niet verantwoordelijk voor de tijdigheid, verwijdering, niet-opslag, onnauwkeurigheid of onjuiste levering van gegevens of informatie.

3. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen.

Om deze website te gebruiken, moet u zich op onze site registreren, akkoord gaan met het verstrekken van waarheidsgetrouwe informatie wanneer daarom wordt gevraagd, en ten minste dertien (13) jaar of ouder zijn. Bij registratie gaat u expliciet akkoord met onze gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd en hier beschikbaar zijn.

4. Registratie en wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik door middel van uw registratie en / of toegang, ongeacht of dit door u geautoriseerd of ongeautoriseerd is. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

5. Uw gedrag.

U stemt ermee in dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, of het nu gaat om tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud"), openbaar of privé verstrekt, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon die de inhoud of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat onze website u mogelijk blootstelt aan inhoud die aanstootgevend of beledigend kan zijn. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud die op deze website verschijnt of voor fouten of weglatingen. Bij het gebruik van deze website of enige aangeboden dienst gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om:

(a) Inhoud verstrekken of gedrag vertonen dat mogelijk onwettig, onwettig, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, stalken, onwettig, lasterlijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, aanstootgevend, aanstootgevend, pornografisch is, bedoeld om dit te verstoren of te onderbreken website of enige aangeboden dienst, geïnfecteerd met een virus of andere destructieve of schadelijke programmeerroutines, aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die de toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving kunnen schenden;

(b) zich uitgeven voor of een verkeerde voorstelling geven van uw omgang met een persoon of entiteit, of de oorsprong van de Inhoud die u verstrekt vervalsen of anderszins proberen te verbergen of verkeerd voor te stellen;

(c) verzamelen of verzamelen van gegevens over andere gebruikers;

(d) het aanbieden of gebruiken van deze website en enige inhoud of dienst op een commerciële manier of op een manier die junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame inhoudt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(e) enige inhoud te verstrekken die aanleiding kan geven tot onze burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die een schending van lokale, nationale of internationale wetgeving kan vormen of kan worden beschouwd, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien of handelsgeheimen .

6. Indiening van inhoud op deze website.

Door inhoud op onze website te plaatsen:

(a) u stemt ermee in ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend en niet-exclusief recht en licentie te verlenen (inclusief alle morele of andere noodzakelijke rechten) om te gebruiken, weergeven, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, distribueren, uitvoeren , promoten, archiveren, vertalen en afgeleide werken en compilaties maken, geheel of gedeeltelijk. Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media, technologie die bekend is of later wordt ontwikkeld;

(b) u garandeert en verklaart dat u over alle wettelijke, morele en andere rechten beschikt die nodig kunnen zijn om ons te verlenen onder de licentie uiteengezet in dit artikel 7;

(c) u erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben (maar niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken, te weigeren om inhoud die u verstrekt op elk moment en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving te plaatsen of te verwijderen of de toegang te blokkeren. .

7. Diensten van derden.

Goederen en diensten van derden kunnen op of via deze website worden geadverteerd en / of beschikbaar worden gesteld. Verklaringen over producten en diensten van derden worden beheerst door het beleid en de verklaringen van deze derde partijen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw relaties of interacties met derden.

8. Vrijwaring.

U stemt ermee in om onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verbonden partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten, adverteerders, partners en co-branders te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims of verzoeken, inclusief redelijke advocaatkosten, die kunnen worden ingediend door derde partijen, die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gedrag of verbinding met deze website of dienst, uw levering van inhoud, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

9. AFWIJZING VAN GARANTIES.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ALLE GELEVERDE SERVICES OF INHOUD (DE "SERVICE") OP EIGEN RISICO BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT EN AANGEBODEN. HET WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, IMPLICIET OF EXPLICIET, DAT ENIG GEDEELTE VAN DE SERVICE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VIRUSVRIJ, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, KWALITEIT OF DAT ENIGE INHOUD VEILIG ZAL ZIJN OM TE DOWNLOADEN.

Sommige rechtsgebieden staan ​​mogelijk geen afwijzing van geïmpliceerde garanties toe en de bovenstaande afwijzing is mogelijk niet alleen op u van toepassing als het betrekking heeft op impliciete garanties.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICENTELE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE WIJ ZIJN GEWORDEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE VOORTVLOEIT OF VOORTVLOEIT UIT

(I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN,

(II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN / OF DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE TRANSACTIES DIE VIA DE DIENST WORDEN UITGEVOERD,

(III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSOVERDRACHTEN,

(IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OVER DE SERVICE OF

(V) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan ​​de aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet van toepassing.

11. Voorbehoud van rechten.

We behouden al onze rechten voor, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die we hebben op onze website, de inhoud en activa en diensten die kunnen worden geleverd. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wij verlenen u geen enkele impliciete of expliciete licentie of recht door diensten aan u beschikbaar te stellen en u hebt niet het recht om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12. Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht.

Als u denkt dat uw eigendom is gebruikt op een manier die kan worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht of een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u contact opnemen met onze auteursrechtagent op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

13. Toepasselijk recht.

U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of onze producten of diensten, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetgeving waarin de statutaire zetel van de eigenaar van deze website zich bevindt, ongeacht de locatie. haar bepalingen inzake wetsconflicten. Door deze website en service te registreren of te gebruiken, stemt u in met en onderwerpt u zich aan de jurisdictie en exclusieve zetel van de provincie of stad waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website is gevestigd.

14. Diverse informatie.

(i) In het geval dat deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met enige wet op grond waarvan een bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze gebruiksvoorwaarden blijft geldig en intact;

(ii) Het nalaten van een van de partijen om enig recht uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enig recht van die partij en een dergelijk recht blijft volledig van kracht;

(iii) U stemt ermee in dat, ongeacht een statuut of wet die het tegendeel bepaalt, elke claim of oorzaak die voortvloeit uit deze website of zijn diensten moet worden ingediend binnen een (1) jaar na het verschijnen van een dergelijke claim of oorzaak, anders zal de claim worden ingediend. voor altijd verboden;

(iii) We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen en zullen worden ontheven van alle verdere verplichtingen.